Begravning

När någon har avlidit skall någon av de närmast anhöriga kontakta kyrkvaktmästare Linda West (050 9110424).

Hon ger hjälp och närmare information bl.a. om följande (se ytterligare information nedan):

 • Gravplats
 • Själaringning
 • Präst och kantor
 • Jordfästningsakt
 • Gravläggning
 • Servering och minnesstund

Gravplats

 • Församlingen är skyldig att för samma pris sälja gravplats till en avliden kommuninvånare oberoende av församlingstillhörighet.
 • En grav är i familjens eller släktens ägo i 25 år räknat från inköpsdagen, varefter den kan inlösas på nytt.
 • Gravrätten innehas i första hand av den avlidnes efterlevande änka eller änkling, därefter av de närmaste arvingarna.
 • En gravplats kan användas på nytt efter 20 år.
 • Anhöriga ombesörjer gravgrävningen. 
 • Bäst kännedom om gravgården har Linda West, (050 911 0424).
 • Anhöriga kan ingå gravskötselavtal med församlingen.

Själaringning

 • Själaringningen är en hedersbevisning för den avlidne och en uppmaning till församlingen att be för dem som drabbats av sorg.
 • Själaringningen skedde av gammalt på morgonen dagen efter dödsfallet. Numera sker själaringningen ofta i ett senare skede. Detta kan man komma överrens om med kyrkvaktmästaren.

Bårhus

 • Vid gravgården finns ett gammalt bårhus som inte har använts på många år. Kistan förvaras vanligen hos begravningsentreprenören fram till jordfästningen.

Präst och kantor

 • Kontakta prästen och kantorn för att bestämma en tid då man träffas och diskuterar begravningen.

Jordfästningsakten

 • Jordfästningen är en kyrklig förrättning som utförs enligt de direktiv som finns i handboken för förrättningar. Jordfästning av en församlingsmedlem skall förrättas av en präst inom kyrkan.
 • Anhöriga kan gärna ge förslag och framställa önskemål angående jordfästningens psalmer och musik, samt angående annan utformning av jordfästningen.
 • Kistan bärs in i kyrkan enligt de direktiv som anlitad begravningsentreprenör och kyrkvaktmästare på platsen ger.
 • Anhöriga sitter i allmänhet på de första bänkarna.
 • För blommor och kransar finns särskilda hyllor och ställningar, där dessa gärna kan förvaras fram till att blomsternedläggningen skall ske.
 • Nedläggningen av blommor vid kistan sker antingen i början av förrättningen eller i slutet.
 • Jordfästningen sker enligt följande:
  Alternativ A: Psalm – Ev. inledande minnesord av prästen – Blomsternedläggning – Ev. sång eller/och psalm – Jordfästningsakten, där solosång eller annan musik kan ingå – Psalm eller sång, varefter blommorna tas undan – Musik, under vilken kistan bärs ut.
  Alternativ B: Psalm – Jordfästningsakten, där solosång eller annan musik kan ingå – Psalm eller sång – Blomsternedläggning – Psalm eller sång, varefter blommorna tas undan – Musik, under vilken kistan bär ut.
 • När kistan förs till graven rings det i kyrkklockorna. Ringningen avslutas när kistan sänkts i graven.

Gravläggning

 • Kistan förs och bärs till gravplatsen enligt de anvisningar som gravgårdspersonalen ger. Kistan förs och bärs med fotändan framåt.
 • Vid graven sänks kistan ned i graven, varefter gravlocket läggs på. Gravlocket kan om man vill täckas med granris (anskaffas av anhöriga). Blombuketterna läggs på. Därefter sjungs i allmänhet en psalm. Gravläggningen kan avslutas med bön av prästen, samt med en inbjudan till serveringen och minnesstunden, gärna framförd av någon anhörig.
 • Enligt gammal sed tar männen av sig huvudbonaden då kistan sänks i graven.

Servering och minnesstund

 • Minnesstunden kan planeras av de anhöriga, gärna i samarbete med präst och kantor.
 • Anhöriga brukar vidtala folk som hjälper till med serveringen på minnesstunden.
 • Framme i salen kan gärna ett fotografi av den avlidna ställas fram. Kom ihåg att ta vara på fotografiet (och kondoleanserna) efter minnesstunden.
 • En traditionell minnesstund innehåller psalmsång (3 psalmer), uppläsning av kondoleanserna (inbetalningar och blommor till hemmen), ordet fritt samt bön och andakt av prästen. Sång- och musikinslag kan ingå.
 • I något skede av minnesstunden kan gärna någon anhörig tacka dem som mött upp att följa den avlidna till graven.

Tacksägelse och bön i söndagens gudstjänst

 • I söndagens gudstjänst efter begravningen tackar vi för den avlidna och ber vi för de anhöriga. Tacksägelsen och bönen sker i allmänhet i den kyrka där jordfästningen skett. 
Begravningsbild