Församlingssammanslagning från årsskiftet

Kyrkostyrelsen har vid sitt möte den 24.8.2022 beslutat att Bergö, Malax och Petalax församlingar dras in och att det istället den 1.1.2023 bildas en ny församling av de tre tidigare församlingarna. Den nya församlingen kommer att vara tvåspråkig och heta Malax församling/Maalahden seurakunta.

Medlemmarna i de tre tidigare församlingarna förs automatiskt över till den nya församlingen. Kyrkorna i alla tre församlingsdelar kommer fortsättningsvis att användas för gudstjänster och förrättningar och verksamhet ordnas i alla tre församlingsdelar. Den nya församlingens kyrkoherde blir Tomi Tornberg, som är kyrkoherde i nuvarande Malax församling samt tf. kyrkoherde i Bergö och Petalax församlingar sedan 2019. De nuvarande församlingarnas anställda förs över till motsvarande tjänster i den nya församlingen.

Förhoppningen med sammanslagningen är att kunna spara in på det administrativa arbetet, underlätta personalsituationen och trygga verksamheten.

Personalen i de nuvarande församlingarna och samfälligheten är delvis redan nu gemensam, men arbetar med fem olika ekonomiska och administrativa enheter (de tre församlingarna, Malax kyrkliga samfällighet samt ekonomikontoret). Efter sammanslagningen återstår en enda enhet, den nya församlingen.

För små församlingar som inte kan erbjuda heltidstjänster kan det vara svårt att hitta kompetent personal. Den sammanslagna församlingen har också möjlighet att totalt sett ha mer personal för olika verksamhetsområden än de tidigare, enskilda församlingarna.

Förhoppningen är att församlingsmedlemmarna inte ska märka någon större skillnad i församlingslivet (och om det blir en förändring, att den ska vara positiv), men att den administrativa bördan ska minska märkbart, både tidsmässigt och ekonomiskt, vilket frigör mer resurser till församlingens kärnverksamhet.

*** äldre inlägg ***

Beslut om sammanslagning dröjer till hösten

Domkapitlet har remitterat sitt utlåtande om en eventuell sammanslagning av Bergö, Malax och Petalax församlingar till sitt möte i augusti.

Initiativ om församlingssammanslagning

Redan i många år har det av och till diskuterats en eventuell sammanslagning av Bergö, Malax och Petalax församlingar, men hittills har inget av församlingsråden i församlingarna velat fatta något sådant beslut. Nu har däremot domkapitlet i Borgå stift tagit initiativ till en ändring av församlingsindelningen i Malax kyrkliga samfällighet enligt följande:

Församlingarna Malax församling, Petalax församling och Bergö församling dras in från 31.12.2022 och i deras ställe grundas från 1.1.2023 en ny tvåspråkig församling, förslagsvis vid namn Malax församling/ Maalahden seurakunta.

Församlingsråden i de tre församlingarna samt gemensamma kyrkofullmäktige har av domkapitelt ombetts  behandla initiativet om en församlingssammanslagning och ge ett utlåtande. För Bergö församlings del ställde sig församlingsrådet negativt till domkapitlets förslag om en sammanslagning. Även Petalax församlingsråd har gett ett negativt utlåtande. Utlåtandena från Malax församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige i Malax kyrkliga samfällighet är positiva.

Utöver domkapitlets namnförslag Malax försaling/Maalahden seurakunta har också Malax gemensamma församling/Maalahden yhteinen seurakunta och Bergö församling/Bergön seurakunta lyfts fram som förslag.

Ett slutgiltigt beslut fattas av Kyrkostyrelsen någon gång under våren. Efter det vet vi hur vi går vidare. Information om sammanslagningen samlas på den här sidan vartefter det finns något att informera om. Här publiceras också protokollsutdrag och andra dokument som berör sammanslagningen.

Organisationskommissionen

En organisationskommission för den nya församlingen har utsetts av domkapitlet, utgående från förslag från församlingsråden. Organisationskommissionen ska företräda den nya församlingen och skall fatta nödvändiga beslut när församlingen organiseras. Till uppgifterna hör ockå beslut som gäller genomförandet av församlingsvalet hösten 2022. Medlemmarna i organisationskommissionen är följande:

Leif Tast med Anders Ekström som suppleant

Kerstin Hägen med Josefine Edman som suppleant

Lars Lundegård med Daniel Björkstrand som suppleant

Stefan Granqvist med Conny Rönnlöf som suppleant

Camilla Nygren med Susie Ribacka som suppleant

Ann-Charlotte Skinnar med Tom Wargh som suppleant