Beslut om sammanslagning dröjer till hösten

Domkapitlet har remitterat sitt utlåtande om en eventuell sammanslagning av Bergö, Malax och Petalax församlingar till sitt möte i augusti.

Initiativ om församlingssammanslagning

Redan i många år har det av och till diskuterats en eventuell sammanslagning av Bergö, Malax och Petalax församlingar, men hittills har inget av församlingsråden i församlingarna velat fatta något sådant beslut. Nu har däremot domkapitlet i Borgå stift tagit initiativ till en ändring av församlingsindelningen i Malax kyrkliga samfällighet enligt följande:

Församlingarna Malax församling, Petalax församling och Bergö församling dras in från 31.12.2022 och i deras ställe grundas från 1.1.2023 en ny tvåspråkig församling, förslagsvis vid namn Malax församling/ Maalahden seurakunta.

Församlingsråden i de tre församlingarna samt gemensamma kyrkofullmäktige har av domkapitelt ombetts  behandla initiativet om en församlingssammanslagning och ge ett utlåtande. För Bergö församlings del ställde sig församlingsrådet negativt till domkapitlets förslag om en sammanslagning. Även Petalax församlingsråd har gett ett negativt utlåtande. Utlåtandena från Malax församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige i Malax kyrkliga samfällighet är positiva.

Utöver domkapitlets namnförslag Malax försaling/Maalahden seurakunta har också Malax gemensamma församling/Maalahden yhteinen seurakunta och Bergö församling/Bergön seurakunta lyfts fram som förslag.

Ett slutgiltigt beslut fattas av Kyrkostyrelsen någon gång under våren. Efter det vet vi hur vi går vidare. Information om sammanslagningen samlas på den här sidan vartefter det finns något att informera om. Här publiceras också protokollsutdrag och andra dokument som berör sammanslagningen.